การกำหนดหรือแก้ไขรหัสผ่านเข้ารายวิชา

เมื่อเข้าสู่รายวิชาแล้ว เลือกเมนู สมาชิก => Enrolment methods => Self enrolment (Student) => ใส่รหัสผ่านเข้าเรียนในช่อง 

การกำหนดรหัสผ่านเข้ารายวิชา

Last modified: Thursday, 6 June 2013, 10:35 AM