การฝึกปฎิบัตงานสังคมสงเคราะห์ 3 (sw 4279) อ.ดร.อารีนา เลิศแสนพร
(sw 4279 (ฝึก 3))

เป็นรายวิชาการฝึกภาคปฏิบัติงาน ในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต