การฝึกปฎิบัตงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย และกลุ่มชน(sw 2144) อ.ดร.อารีนา เลิศแสนพร
(sw2144 (ฝึก 1))

เป็นรายวิชาฝึกภาคปฏิบัติ 1 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต