การให้การปรึกษาในงานสังคมสงเคราะห์ (SW 2263)
(SW 2263)

ความหมาย จุดมุ่งหมาย หลักการของการให้การปรึกษารายบุคคล กลุ่ม และการให้การปรึกษาครอบครัว การนำกระบวนการของการให้การปรึกษารายบุคคล กลุ่ม และการให้การปรึกษาครอบครัวมาใช้กับกลุ่มเป้าหมายด้วยการสร้างสัมพันธภาพ การศึกษาหาข้อมูล การประเมิน วางแผน ติดตาม ประเมินผลและยุติ ตลอดจนการฝึกฝนทักษะและเทคนิคการปรึกษาในฐานะเป็นผู้ให้การปรึกษา