CN1123 Chinese II
(CN1123)

คำศัพท์ วลีและโครงสร้างประโยคเชิงซ้อนที่ใช้บ่อย ระบบไวยากรณ์พื้นฐาน การศึกษาคำศัพท์ใหม่เพิ่มขึ้น 350 คำ