CN2123 Chinese IV
(CN2123)

คำศัพท์ วลีและโครงสร้างประโยคเชิงซ้อน ทักษะการอ่านความเรียง นิทานหรือบทความสั้นๆ เพื่อความเข้าใจ การศึกษาคำศัพท์ใหม่เพิ่มขึ้น 450 คำ