Pharmaceutical Technology I (PP3713)
(เภสัชกรรมเทคโนโลยี 1)

เป็นรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ รูปแบบยาต่างๆ ที่ใช้ในทางเภสัชกรรม เทคนิคพื้นฐานที่ใช้ในการเตรียมยา อันได้แก่ การชั่ง ตวง บด ผสม เป็นต้น เทคนิคในการเพิ่มค่าการละลาย คุณสมบัติด้านต่างๆ ของสารละลาย การปรับความเต่ง การตรึงค่าความเป็นกรด-ด่าง ให้กับยาเตรียมที่อยู่ในสภานะของเหลว เทคนิคการคำนวณทางเภสัชกรรมเพื่อใช้คำนวณหาปริมาณหรือปรับเปลี่ยนค่าความเข้มข้นให้ได้ตามที่ต้องการ ตลอดจนเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมยาในรูปแบบสารละลายชนิดต่างๆ เช่น ยาน้ำใส ยาน้ำเชื่อม เหล้ายา เป็นต้น