เทคนิคการสังคมสงเคราะห์เด็กและครอบครัว (SW3143)
(SW3143)

วิเคราะห์ธรรมชาติและปัญหาของเด็ก เยาชน และครอบครัว บริการทางสังคมสำหรับเด็ก เยาชนและครอบครัว มาตรการทางกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเยาวชน และครอบครัว เทคนิควิธีการสังคมสงเคราะห์เด็ก เยาวชนครอบครัว ในการป้องกันแก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนา