นิติเภสัชและจรรยาบรรณ (PY 4042)
(นิติเภสัช)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพ จริยธรรม จรรยาบรรณและปรัชญาในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค สิทธิหน้าที่และความรับผิดของเภสัชกรตามกฎหมาย และกรณีศึกษาของผู้ที่เคยกระทำความผิด