ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 (PY3171)
(PharmaTechLab_1)

เป็นรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ การฝึกวิธีการสืบค้นข้อมูลจากหนังสือตำราเภสัชต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประกอบเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเตรียมยารูปแบบน้ำใส เรียนรู้เทคนิคพื้นฐานที่ต้องใช้ในการเตรียมยาเช่น การชั่ง ตวง บด ผสม ฝึกการคำนวณในด้านที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเภสัชกรรม เพื่อนำไปใช้ในการคำนวณหาปริมาณสารที่ใช้ในการเตรียมยารูปแบบต่างๆ การศึกษาคุณสมบัติด้านต่างๆ ของสารละลาย เทคนิคการตรึงค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายและวิธีการปรับความเต่งของสารละลายเพื่อให้ยาน้ำใสที่เตรียมมีคุณสมบัติตามต้องการ รวมทั้งฝึกปฏิบัติเพื่อเตรียมยาในรูปแบบสารละลาย เช่น ยาน้ำใส ยาน้ำเชื่อม ยาน้ำเหล้าหวานหอม เหล้ายา เป็นต้น