ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 (PY 4151)
(PY 4151)

ปฏิบัติการเตรียมเภสัชผลิตภัณฑ์ ประเภทยาเตรียมชนิดอีมัลชันชนิดรับประทาน ยาเตรียมประเภทกึ่งแข็ง ได้แก่ ยาครีม ยาขี้ผึ้ง ยาเพสต์ ยาเหน็บ ศึกษาการวางแผนการทดลองเพื่อพัฒนาตำรับและปรับปรุงแก้ไขปัญหาของตำรับยาประเภทนี้ได้ รวมทั้งรู้จักเครื่องมือในการเตรียม ซึ่งใช้ประโยชน์ในการตั้งตำรับยาเตรียม