FN2613 Money and Capital Market (FN2613)
(FN2613)

ลักษณะและขอบเขตของการบริหารทางการเงิน  เทคนิคในการวิเคราะห์ทางการเงิน  การวางแผนทางการเงิน  การบริหารการเงินด้านการใช้เงินทุน  การตัดสินใจในการลงทุนด้วยการวัดค่าโครงการด้วยวิธีต่างๆ  การคำนวณค่าของทุนการบริหารการเงินด้านการจัดหาเงินทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  นโยบายเงินปันผล