FN4603 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ (FN4603)
(FN4603 )

ระบบการเงินระหว่างประเทศ อุปสงค์และอุปทาน่อเงินตราต่างประเทศ ดุลการชำระเงิน และการปรับดุลการชำระเงิน ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทฤษฎีการพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ตลาดการเงินระหว่างประเทศ การจัดการเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจระหว่างประเทศ