IM 2153 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
(IM 2153)

แนวคิดและการตัดสินใจของระบบการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและการดำเนินงาน โดยการพยากรณ์ การจัดตารางเวลาการผลิต การวางแผนการผลิตรวม การวางแผนเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การวางแผนการผลิตรวม การบริหารสินค้าคงเหลือ การวางแผนความต้องการวัสดุ การจัดลำดับงาน การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้า และการจัดการโซ่อุปทาน