เภสัชวิทยา 1 (PM 3433)
(PM 3433)

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน