SW 4573 เทคนิคการทำงานกับผู้กระทำความผิด ภาคเรียนที่1/2562
(SW 4573 เทคนิคการทำงานกับผู้กระทำความผิด )

หลักการ วิธีการและเทคนิคการปฏิบัติงานกับผู้กระทำความผิดในกระบวนการยุติธรรม ฝึกทักษะการปฏิบัติงานแก้ไข ฟื้นฟู ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำระดับบุคคล ครอบครัวและกลุ่มกับผู้กระทำความผิด และผู้เกี่ยวข้องตามประเภทคดี เน้นการศึกษาผ่านกรณีศึกษาและถอดบทเรียนจากผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญ