SW 4053 การคุมประพฤติ การอภัยโทษ พักการลงโทษ และการสังคมสงเคราะห์ ภาค1/2562
(SW 4053 ภาค1/2562)

ค่านิยม แนวคิด การคุมประพฤติ การอภัยโทษ การพักการลงโทษ การปล่อย นโยบาย มาตรการ

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระบบงาน เทคนิค วิธีการคุมประพฤติ การอภัยโทษ การพักการลงโทษ และการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์หลังการพ้นโทษ กรณีศึกษาการคุมประพฤติ การอภัยโทษ พักการลงโทษ และการสงเคราะห์ภายหลังการพ้นโทษและฝึกปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์หลังปลดปล่อย