IM2153 Production and Operation Management
(IM2153)

แนวคิดและการตัดสินใจของระบบการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและการดำเนินงาน โดยการพยากรณ์    การจัดตารางเวลาการผลิต การวางแผนการผลิตรวม การวางแผนเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การวางแผนการผลิตรวม การบริหารสินค้าคงเหลือ การวางแผนความต้องการวัสดุ การจัดลำดับงาน การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้า และการจัดการโซ่อุปทาน