SW2323 เทคนิคเพื่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 2
(SW2323)

การเรียนเทคนิคเพื่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในระดับมัชฌิมภาค โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ คือ กลุ่ม หน่วยงาน หรือองค์กรที่ให้บริการสังคมสงเคราะห์ กลุ่มชน (พื้นที่ที่กลุ่มดำเนินงาน) นักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก ให้บริการเสริมพลังอำนาจ ส่งเสริมศักยภาพ พิทักษ์สิทธิ์และร่วมพัฒนากลุ่มให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ คือ ฟื้นฟูสมรรถภาพ บำบัดรักษา ให้การศึกษา พัฒนา ป้องกันแก้ไขปัญหา การมีส่วนร่วมโดยประยุกต์ใช้เทคนิคการบำบัดต่างๆ อาทิ จิตบำบัดแบบซาเทียร์ ครอบครัวบำบัด การบำบัดผู้ป่วยยาเสพติด กิจกรรมบำบัด ดนตรีบำบัด การเล่นบำบัด นิทานบำบัด การเล่าบำบัด เป็นต้น