SW 1032 พื้นฐานระบบและกลไกภายในสังคม (อ.กฤตวรรณ สาหร่าย)
(SW1053)

แนวคิดเกี่ยวกับสังคม โครงสร้างความสัมพันธ์พื้นฐานของสังคม ระบบเศรษฐกิจ การเมือง การปกครองและขนมธรรมเนียมประเพณี หลักคิดแห่งสัมพันธภาพโดยรวม กลไกและกระบวนการเชิงพฤติกรรมภายในระบบตลอดจนปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบมาตรการควบคุมสังคมให้มีความเป็นเอกภาพ