SW3793 การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนกับกระบวนการยุติธรรม ภาค 1/2562
(SW3793 ภาค 1/2562)

แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ระบบศาลเยาวชนและครอบครัว กฎหมายไทยในเชิงเปรียบเทียบสิทธิเด็กกับสิทธิมนุษยชนระดับสากล การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การคุมประพฤติ การปฏิบัติการทางสังคมสงเคราะห์