FS 4663 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น
(FS 4663)

ประวัติและความสำคัญของอาหารและเครื่องดื่มพื้นบ้านในประเทศกรรมวิธีการผลิตอาหารและเครื่องดื่มพื้นบ้านจากภูมิปัญญาท้องถิ่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นสุขอนามัยในการผลิตมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่ออาหารท้องถิ่น