CN 3533 ศิลปวัฒนธรรมจีน 中国文化艺术
(CN 3533 )

ประวัติ อารยธรรมจีน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี คตินิยม ความเชื่อ แนวความคิด ภาษาวรรณคดี และศิลปวัฒนธรรมจีน