IGE 107 วัฒนธรรมไทย-จีน 泰中文化
(IGE 107 )

พัฒนาและการคลี่คลายของวัฒนธรรมไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน มิติทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตและรากฐานของสังคมไทย หลักการทางศาสนาและความเชื่อของพุทธศาสนาแบบมหายาน ความเชื่อในเทพเจ้า ความผูกพันทางสายเลือด คำสอนของ ขงจื๊อ เล่าจื๊อ ม่อจื๊อ ที่มีผลต่อวิถีชีวิต การจัดการทางสังคม ความรู้ทางศิลปะ วรรณคดี จิตรกรรมและการศึกษาเชิงเปรียบเทียบของวัฒนธรรมไทย-จีน