CN2033 วิชาวัฒนธรรมจีนศึกษา 中国文化学 Chinese Culture Study
(CN2033)

ความเป็นมาและความสำคัญของวัฒนธรรมจีน ประเพณ๊ความเชื่อ ปรัชญแนวคิด การดำเนินชีวิตและค่านิยมของชาวจีนในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ของภาษาจีนกับวัฒนธรรมจีน