PT3721 ฝึกงานกายภาพบำบัด 4
(PT3721 )

การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยทางระบบประสาท ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ผู้สอน หรือนักกายภาพบำบัด ในเรื่องการตรวจประเมิน การวิเคราะห์ กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก การวางแผนการรักษา การให้การรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วย การจดบันทึกข้อมูลผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ การนำความรู้ทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยจริง การรายงานผลการรักษาผู้ป่วยและการนำเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วยในที่ประชุม