SW 3743 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ภาคเรียนที่ 2/2561
(SW 3743 อาชญาวิทยา)

ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่สำคัญทางอาชญาวิทยาสาเหตุแห่งอาชญากรรม และการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น   ศึกษาทฤษฎีและวิธีปฏิบัติในการลงโทษผู้กระทำผิด  มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการลงโทษ