CM3092 ฝังเข็มและการรมยา 2
(CM3092)

      ทฤษฎีและหลักการของการฝังเข็มและรมยา ที่ประกอบด้วย เข็มชนิดต่างๆ วิธีการและเทคนิคของการลงเข็ม การถอนเข็ม เทคนิคการกระตุ้นเข็ม การรมยา การครอบแก้ว การแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในขณะฝังเข็ม รวมถึงการฝังเข็มโดยอาศัยเทคนิคสมัยใหม่ เช่น การใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า โดยให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการฝังเข็ม รมยา และครอบแก้ว เพื่อให้เกิดทักษะและความชำนาญ