SW 3793 การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนกับกระบวนการยุติธรรม ภาค 2/2561
(วิชา SW3793 ภาค 2/2561)

คำอธิบายรายวิชา

 

แนวคิด  ทฤษฎีและกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน   ระบบศาลเยาวชนและครอบครัว   และการวิเคราะห์พัฒนาการ  การแก้ไขปัญหา  นโยบายกฎหมายไทยในเชิงเปรียบเทียบกับสิทธิเด็ก  สิทธิมนุษยชนระดับสากล  กรณีศึกษาการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม  การฝึกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนกระทำผิดในกระบวนการยุติธรรม