PT3441 การจัดการทางกายภาพบำบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
(PT3441 )

คำอธิบายรายวิชา PT3441

     ฝึกปฏิบัติการซักประวัติ การตรวจประเมิน การตรวจพิเศษ การแปลผล การตรวจ การวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด โดยใช้กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก การให้การรักษาทางกายภาพบำบัด ในผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆ การเขียนรายงานผู้ป่วย