CM3103 วิชาฝังเข็มและการรมยา 3
(CM3103)

วิชาฝังเข็มและรมยา3 เป็นเนื้อหาวิชาที่สำคัญมากอีกวิชาหนึ่งซึ่งรวมทฤษฎีและหลักการของวิชาฝังเข็มและรมยา 1 และ 2 โดยเนื้อหาวิชาเน้นการวินิจฉัยโรคและการเลือกจุดฝังเข็มเพื่อใช้ในการรักษาต่างๆ ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเข้าใจและเชี่ยวชาญในการฝังเข็ม รมยา อีกทั้งเข้าใจหลักการใช้การกระตุ้นไฟฟ้า การครอบแก้ว การใช้เข็มหู การกวาซา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคได้อย่างเหมาะสม