sw 4053 การคุมประพฤติ อภัยโทษ พักการลงโทษ (ภาคเรียนที่ 1 / 2561)
(sw 4053 probation)

sw 4053 การคุมประพฤติ อภัยโทษ พักการลงโทษ เป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม