sw 4573 เทคนิคการทำงานกับผู้กระทำผิด (ภาคเรียนที่ 1 / 2561)
(sw 4573 เทคนิคการทำงาน)

sw 4573 เทคนิคการทำงานกับผู้กระทำผิด เป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม