SW 1033 พื้นฐานระบบกลไกทางสังคม
(SW 1033 กลไก)

sw 1033 พื้นฐานระบบกลไกทางสังคม เป็นวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

เปิดสอนในหลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2555