sw 2033 ทฤษฎีและการปฎิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ภาคเรียนที่1/2561
(sw 2033 Case Work)

รายวิชา SW  2033 ทฤษฎีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เปิดทำการสอนในภาคเรียนที่ 1 และเป็นวิชาในหมวดวิชาชีพ วิชาบังคับภาคทฤษฎี