sw3733 การสังคมสงเคราะห์กับกระบวนการยุติธรรม ภาค 1/2561
(sw3733 ภาค 1/2561)

แนวคิด หลักการ วิวัฒนาการของงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม การประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีและวิธีการทางสังคมสงเคราะห์มาใช้กับงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม บทบาทหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ และแนวโน้มของงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมกรณีศึกษางานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม ฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม