PT3521 การจัดการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบประสาท 1
(PT3521 )

ทักษะปฏิบัติการตรวจประเมินเบื้องต้น การเลือกใช้เครื่องมือในการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การค้นหาปัญหาของผู้ป่วยทางระบบประสาทในผู้ใหญ่ การเขียนรายงานผู้ป่วยทางระบบประสาท