PT3913 พื้นฐานวิทยาการทางการแพทย์
(PT3913)

ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ และแนวการรักษาทางการแพทย์ด้วยหลักวิทยาการแพทย์เฉพาะทางปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพกายภาพบำบัด ศัลยศาสตร์ อายุรศาสตร์ โรคติดเชื้อและระบบภูมิคุ้มกันวิทยาของร่างกาย รังสีวินิจฉัย เภสัชวิทยา การตรวจประเมินทางห้องปฏิบัติการ จุลชีววิทยา ชีวเคมีคลินิก