TC4123 การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
(TC4123 THAI LANGUAGE IN DAILY LIFE)

ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ด้านการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิทยาการขั้นสูงต่อไป