TC 4063 สัมมนาภาษาและวัฒนธรรมไทย
(TC 4063)

วิเคราะห์ปัญหาในการใช้ภาษาไทยสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมไทย และวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาไทยสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ การอภิปรายด้านการใช้ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสังคมไทย