TH 4043 วรรณคดีเอกของไทย
(TH 4043)

ประวัติความเป็นมาของวรรณคดีไทย องค์ประกอบต่าง ๆ ของวรรณคดี ความมุ่งหมาย รูปแบบ  เนื้อหา และความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับสังคมไทยในบริบทสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ และเลือกศึกษาวรรณคดีเอกของไทย