TC4023 วรรณกรรมปัจจุบัน
(TC4023 CONTEMPORARY THAI LITERATURE)

วิวัฒนาการของวรรณกรรมไทยปัจจุบันด้านรูปแบบ ภาษา แนวคิดและเนื้อหา ภาพรวมวรรณกรรมไทยปัจจุบันและแนวโน้มของวรรณกรรมไทยในบริบทสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ