SW 3743 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ภาคเรียนที่2/2560
(SW 3743)

ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่สำคัญทางอาชญาวิทยาสาเหตุแห่งอาชญากรรม และการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น   ศึกษาทฤษฎีและวิธีปฏิบัติในการลงโทษผู้กระทำผิด  มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการลงโทษ