SW3793 การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนกับกระบวนการยุติธรรม ภาค 2/2560
(SW3793 ภาค 2/2560)

แนวคิด  ทฤษฎีและกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน   ระบบศาลเยาวชนและครอบครัว   และการวิเคราะห์พัฒนาการ  การแก้ไขปัญหา  นโยบายกฎหมายไทยในเชิงเปรียบเทียบกับสิทธิเด็ก  สิทธิมนุษยชนระดับสากล  กรณีศึกษาการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม  การฝึกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนกระทำผิดในกระบวนการยุติธรรม