AC2113 หลักการเงินธุรกิจ
(AC2113)

ศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเงินธุรกิจ เป้าหมายบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารทางการเงิน  การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดการเงินทุน การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน ความเสี่ยงและผลตอบแทนในการลงทุน มูลค่าเงินตามกาลเวลา การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ งบจ่ายลงทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล ความล้มเหลวของธุรกิจ