การบริหารงานสาธารณสุข
(PB 2042 (ภาคการศึกษษที่ 2/2560))

ปรัชญา ขอบเขต และหลักการบริหารทั่วไป และการบริหารงานสาธารณสุขแก่ชุมชน การวางแผน การจัดงบประมาณ การบังคับบัญชา และการนิเทศงานด้านสาธารณสุข