SW_4279 การฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ตามวิชาเฉพาะด้าน
(SW_4279)

ฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ตามกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ที่นักศึกษาเลือกศึกษาตลอดหลักสูตร ให้นักศึกษาบูรณาการความรู้ ทักษะ และวิธีการสังคมสงเคราะห์ที่เรียนมาตลอดหลักสูตรไปฝึกปฏิบัติงานเต็มเวลาตลอดภาคการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในฐานะนักวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มต้นจากการศึกษาเรียนรู้หน่วยงานอย่างวิเคราะห์ ร่วมปฏิบัติงานกับองค์การเพื่อตอบสนองนโยบายขององค์การและร่วมผลักดันให้เกิดการพัฒนาบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม พร้อมทั้งจัดทำโครงการและประเมินผล และนำผลการฝึกปฏิบัติมาจัดอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสรุปบทเรียนร่วมทั้งในระหว่างและสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ถูกต้อง และได้ภาพรวมงานสวัสดิการสังคม