CM2053 เภสัชวิทยาจีน2
(CM2053)

สรรพคุณด้านการรักษา ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง น้ำหนักและขนาดการใช้ยา วิธีการใช้ยา การต้มยาให้เหมาะสมตามคุณสมบัติของยาจีนแต่ละชนิด โดยแบ่งความสำคัญของตัวยาเป็น กลุ่มยาหลัก(เชี่ยวชาญ) กลุ่มยารอง(เข้าใจ)และกลุ่มยาทั่วไป(รู้จัก) โดยในเนื้อหาของรายวิชาดภสัชวิทยาจีน2 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ กลุ่มยาปรับการไหลเวียนของเลือดสลายเลือดคั่ง กลุ่มยาขับเสมหะแก้ไอแก้หอบ กลุ่มยาระงับประสาท