sw 4053 การคุมประพฤติ การอภัยโทษ พักการลงโทษ ฯ
(sw 4053)

คำอธิบายรายวิชา
ค่านิยม แนวคิด การคุมประพฤติ การอภัยโทษ การพักการลงโทษ การปล่อย นโยบาย มาตรการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระบบงาน เทคนิค วิธีการคุมประพฤติ การอภัยโทษ  การพักการลงโทษ และ  การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์หลังการพ้นโทษ กรณีศึกษา การคุมประพฤติ การอภัยโทษ พักการลงโทษ และ  การสงเคราะห์ภายหลังการพ้นโทษ และฝึกปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์หลังปลดปล่อย