SW 3723 ระบบการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม ภาคการศึกษาที่ 1/2560
(sw3723 ภาค 1/2560)

 คำอธิบายรายวิชา

 

          โครงสร้าง  อำนาจหน้าที่  การจัดระบบนโยบาย  การวางแผนดำเนินงาน  การตัดสินใจสั่งการ  การควบคุมและติดตามงาน  ระบบสภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการบริหาร  ปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม  ซึ่งมีงานสังคมสงเคราะห์เป็นส่วนประกอบ  แนวโน้มการบริหารงานยุติธรรมทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคม